Bệnh viện Quang Điền - Đài Trung

    Mức lương cơ bản 21.009 Đài tệ/tháng tương đương 15.000.000/tháng (chưa tính làm thêm)